بهارٍ شطرنج

نرم‌نرمک می‌رسد اینک بهار. ما هم امتیازهایی که در هفته‌ی قبل به گا داده بودیم را کم‌کم بدست آوردیم و بازگشتیم به اوج! داشتم می‌گفتم: نرم‌نرمک می‌رسد اینک بهار…
مصرع بعدی چی بود؟ آهان! ای تو روحت روزگار!