سیامک پورزند

این یادداشت مهرانگیز کار را بخوانید تا عمق رذالت یک دستگاه قضایی را درک کنید. سیامک پورزند، در ٨٠ سالگی، طوری خودکشی کرد که هیچ شک و شبهه‌ای نباشد که از دست ظلم اینان به ستوه آمده است. (اگر در اتاقش و با قرص یا طناب دار خودکشی می‌کرد شاید دستگاه‌ دروغ‌سازی، به راحتی آن را ماست‌مالی می‌کرد و مرگ طبیعی جلوه می‌داد. اما او در ٨٠ سالگی، خودش را پرت کرد پایین تا جسدش را بکوبد روی صورت دستگاه ظلم و عصیان.) یادداشت غم‌انگیزی بود که به برخی ناگفته‌ها در سومین سال مرگ پورزند اشاره شده است.