فرهنگ غذایی ایرانیان

آیا می‌دانیم چه باید بخوریم و چه نخوریم؟ کدامیک از مواد غذایی با سیستم بدنی ما سازگار و کدامیک از آنها ناسازگار است؟
فرهنگ بد غذایی و عدم حساسیت نسبت به کیفیت آنچه می‌خوریم امروزه ریشه بسیاری از بیماری هاست. این مشکل ربطی به فقر اقتصادی ندارد و در همه اقشار وجود دارد. به طوری که بسیاری از بیماری‌ها، ناشی از مصرف غیر اصولی مواد غذایی هستند نه عدم استفاده از آنها.
یک گزارش کوتاه رادیویی برای رادیو زمانه تهیه کرده‌ام که می‌توانید از اینجا بشنوید.