افاضات صادقانه قاضی‌القضات

حضرت قاضی‌القضات فرموده‌اند سران فتنه را محاکمه نمی‌کنیم چون می‌خواهند حرف خود را بزنند. دم حاج صادق گرم که این یک بار را استثنائاً صادقانه سخن گفته است. چیزی برای گفتن نمی‌ماند… جز اینکه مثل مهران مدیری به دوربین خیره شد!