استفتاء: آیا حرکت دادن تیغ بر روی پوست دست، یا بریدن بخشی از پوست دست با چاقو، به معنای دیوانگی و کم عقل بودن است؟
پاسخ: البته! این کار معنای واضحی‌ست از مازوخیسم…
استفتاء: اگر این کار دردهای روحی را التیام ببخشد، حکم آن چیست؟
پاسخ: الله اعلم…