تنهــــــایی ِ در جمع، در تن های تنهایی
با گریه و صابون و خون و تو، خودارضایی

دلخسته از گنجشک ها و حوض نقاشی
رنگ سفیدت را به روی بوم می پاشی

لیوان بعدی: قرص های حل شده در سم
بـــــاور بکن از هیچ چیز دیگر نمی‌ترسم

(+)