بزرگترین جنگ‌ در تمام تاریخ بشریت «جنگ با خود» است. متاسفانه بیشترین تلفات را هم همین نوع جنگ داشته است.