تماس

برای تماس با من می‌توانید به نشانی saeidj بر روی جی‌میل نامه مستقیم بفرستید/ می‌توانید از طریق فیس‌بوک پیام خود ارسال کنید و یا اینکه از فرم زیر برای تماس استفاده کنید.