فهرست زیر برخی از نمونه کارها و سایت‌هایی است که طراحی کرده‌ام:

ایرانیان فرانسه

پاریس گشت

طراحی سایت برای ایرانیان مقیم فرانسه

انجمن فرهنگی امید

وب‌سایت رستوران پلاتو میل‌وش

سایت شخصی عباس بختیاری

سایت شخصی ایرج ادیب‌زاده

سایت شخصی محسن جعفری